Dienos veiklos tarnybos nuostatai 2007 m.

PATVIRTINTA
Kretingos socialinių paslaugų centro direktoriaus
2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.V-156
 

 

 

KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS VEIKLOS TARNYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Kretingos socialinių paslaugų centro (toliau – SPC) Dienos veiklos tarnybos (toliau – tarnyba) tikslus, uždavinius, darbo organizavimą, veiklos sritis, bendradarbiavimo objektus, teises ir atsakomybę.

2. Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimas, rajono savivaldybės institucijų priimtaisiais teisės aktais, Socialinio darbuotojo etikos kodeksu, SPC vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, SPC bendraisiais ir šiais nuostatais.

3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

Dienos veiklos tarnyba – SPC, įsteigto Kretingos rajono savivaldybės tarybos ir finansuojamo iš savivaldybės biudžeto, struktūrinis padalinys, organizuojantis dienos veiklą socialinės rizikos bei socialinės rizikos šeimų vaikams, senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.

Socialinės rizikos vaikas – vaikas iki 18 metų, kuris valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jo galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime ribotos.

Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa.

Senyvo amžiaus asmuo  sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo, kuris dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Suaugęs asmuo su negalia – darbingo amžiaus asmuo, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Šeimos nariai – kartu gyvenantys ir bendro ūkio siejami sutuoktiniai ar nesusituokę asmenys, jų vaikai (įvaikiai), globotiniai (rūpintiniai).

4. Tarnybos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina SPC direktorius.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Tarnybos tikslai:

5.1. teikti kokybiškas socialines paslaugas socialinės rizikos ir socialinės rizikos šeimos vaikui organizuojant dienos veiklą;

5.2. organizuoti dienos socialinę globą senyvo amžiaus ir suaugusiam asmeniui su negalia.

6. Tarnybos uždaviniai yra šie:

6.1. suteikti socialinę pagalbą vaikui, turinčiam problemų ir sunkumų šeimoje;

6.2. ugdyti vaiko socialinius įgūdžius ir organizuoti jo laisvalaikį, bendradarbiaujant su šeima;

6.3. plėtoti vaiko gebėjimus, skatinti jo fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai;

6.4. formuoti žmogiškųjų vertybių prioritetus, toleranciją, sugebėjimą integruotis visuomenėje;

6.5. padėti senyvo amžiaus ir suaugusiam asmeniui su negalia, turinčiam socialinių, psichologinių sunkumų spręsti su tuo susijusias problemas;

6.6. skatinti socialinį asmens aktyvumą, padėti savarankiškai spręsti savo socialines problemas bei įveikti socialinę atskirtį;

6.7. organizuoti laisvalaikio užimtumą tarnyboje paslaugas gaunančiam asmeniui, skatinant ir plėtojant jo turimus gebėjimus;

6.8. sudaryti saugią ir sveiką aplinką tarnyboje;

6.9. integruoti tarnyboje savanorių pagalbą;

6.10. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

III. PASLAUGŲ GAVĖJAI IR TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

7. Socialinių paslaugų gavėjai:

7.1. lankantis priešmokyklinio ugdymo grupę ar besimokantis bendrojo lavinimo mokykloje 6 – 18 metų socialinės rizikos šeimos vaikas, socialinės rizikos vaikas ar vaikas, kuriam reikalingos socialinės paslaugos, ir jo šeima;

7.3. stokojantis aktyvios socialinės veiklos, bendravimo, užimtumo ar pan. senyvo amžiaus asmuo ir suaugęs asmuo su negalia;

7.4. nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujantis senyvo amžiaus asmuo ir suaugęs asmuo su negalia;

7.5. kitas asmuo, kuriam reikalingos socialinės paslaugos.

8. Tarnyba teikia bendrąsias socialines paslaugas:

8.1. informavimo (teikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą) ;

8.2. konsultavimo (kartu su socialiniu darbuotoju analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų);

8.3. tarpininkavimo ir atstovavimo (teikiama individuali pagalba asmeniui, sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt.), tarpininkaujama tarp asmens ir jo šeimos, aplinkos, kitų institucijų, specialistų bei asmenų);

8.4. maitinimo organizavimo (organizuojamas asmens maitinimas pagal Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatytą dienos maitinimo piniginę normą);

8.5. transporto organizavimo (pagal poreikį suteikiamos transporto paslaugos asmeniui atvežti į tarnybą ir parvežti iš jos);

8.6. sociokultūrines paslaugas (organizuojami meninės raiškos, sporto, rankdarbių ir kt. užsiėmimai, įvairūs pokalbiai/diskusijos aktualiomis temomis; organizuojamos tradicinės ir kt. šventės, išvykos, ekskursijos, įvairių kultūrinių renginių lankymas, vaikui organizuojamos vasaros poilsio stovyklos, teikiamos bibliotekos paslaugos, sudaromos sąlygos mokytis kompiuterinio raštingumo pagrindų, groti pianinu ir kt., organizuojami konkursai, varžybos, turnyrai, viktorinos, stalo žaidimai, vaikui teikiama pagalba pamokų ruošoje ir kt.;

8.7. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo (pagal asmens poreikį tarnyboje asmeniui organizuojamos skalbimo, dušo paslaugos);

8.8. kitos bendrosios socialinės paslaugos.

9. Tarnyba teikia specialiąsias socialines paslaugas:

9.1. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (sudaromos sąlygos bendravimui, organizuojamas kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymasorganizuojami darbinių įgūdžių ugdymo - siuvimo, mezgimo, keramikos, savarankiško patalpų ir aplinkos tvarkymo užsiėmimai, organizuojamos talkos ir kt.);

9.2. dienos socialinės globos (paslaugos senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia).

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Tarnybos darbas organizuojamas pagal metinę veiklos programą, kurią tvirtina SPC direktorius.

11. Tarnyba informacinėse laikmenose kaupia informaciją apie tarnybos socialinių paslaugų gavėjus, suteiktas socialines paslaugas ir kt.

12. Tarnybos darbas apibendrinamas metinėje veiklos ataskaitoje, kuri iki vasario 1 d. teikiama SPC direktoriui.

13. Tarnyba kartą per pusmetį teikia paslaugų gavėjų sąrašus Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai.

14. Tarnyba teikia visuomenei ir įstaigoms informaciją apie teikiamas paslaugas bei leidžia informacinius leidinius pagal savo kompetenciją.

15. Tarnybos veiklai vadovauja ir už ją atsako tarnybos vadovas.

16. Tarnybos vadovas:

16.1. telkia kolektyvą tarnybos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti, kūrybinei veiklai ir profesiniam tobulėjimui;

16.2. užtikrina teikiamų paslaugų savalaikiškumą, kokybę ir efektyvumą;

16.3. atstovauja tarnybą valstybės ir savivaldybių institucijose;

16.4. užtikrina tarnybos darbuotojų bendradarbiavimą su SPC struktūriniais padaliniais, įvairiomis institucijomis ir tarnybomis, seniūnijomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, visuomene;

16.5. teikia SPC administracijai pasiūlymus dėl socialinių paslaugų tarnyboje organizavimo ir jų kokybės gerinimo.

17. Tarnybos darbuotojai savo darbe vadovaujasi SPC bei tarnybos nuostatais, pareigybės aprašymu ir kitais darbą reglamentuojančiais dokumentais.

18. Tarnybos darbuotojus į darbą priima ir juos atleidžia SPC direktorius.

19. Paslaugos tarnyboje vaikams teikiamos darbo dienomis laisvu nuo pamokų laiku ir mokinių atostogų metu.

20. Paslaugos tarnyboje senyvo amžiaus ir suaugusiam asmeniui su negalia teikiamos nuo 3 iki 8 val. per dieną, 5 kartus per savaitę.

21. Tarnyboje paslaugos socialinės rizikos šeimos vaikui pradedamos teikti ir nutraukiamos SPC direktoriaus įsakymu.

22. Tarnyboje paslaugos socialinės rizikos vaikui bei vaikui, kuriam reikalingos socialinės paslaugos, senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia pradedamos teikti ir nutraukiamos Socialinių paslaugų teikimo komisijos (toliau-SPTK) sprendimu.

23. Asmeniui pagal įvertintus poreikius sudaromas individualus socialinės pagalbos planas (toliau – ISPP), kurio peržiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per metus, o atsiradus su asmens sveikatos būkle, paslaugų poreikiu ar kitoms su asmens poreikiais susijusioms aplinkybėms, ISPP yra peržiūrimas ir tikslinamas.

24. Paslaugų gavėjo asmens byla, dokumentai tvarkomi vadovaujantis SPC direktoriaus patvirtintais Dienos veiklos tarnyboje paslaugas gaunančio vaiko dokumentacijos pildymo tvarkos aprašu ir Dienos veiklos tarnyboje paslaugas gaunančio senyvo amžiaus ir suaugusio asmens su negalia dokumentacijos pildymo tvarkos aprašu.

V. BENDRADARBIAVIMO OBJEKTAI

25. Tarnyba bendradarbiauja su:

25.1. SPC struktūriniais padaliniais;

25.2. vaiko tėvais, vaiko bei senyvo amžiaus asmens ir suaugusio asmens su negalia artimaisiais, giminaičiais;

25.3. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriumi;

25.4. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi;

25.5. Kretingos rajono seniūnijų socialinės paramos specialistais;

25.6. asmens sveikatos priežiūros įstaigomis;

25.7. įvairiomis švietimo institucijomis;

25.8. Kretingos rajono policijos komisariatu;

25.9. nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

VI. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

26. Tarnyba turi teisę:

26.1. gauti informaciją iš SPC struktūrinių padalinių ir administracijos, kitų organizacijų bei institucijų socialinių paslaugų organizavimo klausimais;

26.2. teikti pasiūlymus dėl tarnybos veiklos organizavimo tobulinimo ir veiklos efektyvumo didinimo;

26.3. rengti naujas ir dalyvauti SPC vykdomose programose ir projektuose;

26.4. veikti pagal tarnybos kompetenciją be atskirų nurodymų;

26.5. nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.

26.6. siūlyti vaikui, lankiusiam tarnybą ir sulaukusiam pilnametystės, dalyvauti savanoriškoje tarnybos veikloje.

27. Tarnyba atsako už:

27.1. kultūringą paslaugų gavėjų aptarnavimą;

27.2. socialinių paslaugų suteikimą laiku ir jų kokybę;

27.3. asmens saugumą tarnyboje;

27.4. priimamų ir teikiamų dokumentų teisėtumą ir teisingumą;

27.5. informacijos apie asmenį, globėją, rūpintoją, kitus šeimos narius ar artimuosius giminaičius konfidencialumą.