Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams

 

PADOVANOKITE VAIKUI ŠEIMĄ

Vaiko globa ar įvaikinimas – tai ypatinga dovana, suteikianti tėvų globos netekusiam vaikui laimingą vaikystę ir galimybę augti sveikoje, saugioje, mylinčioje aplinkoje. Jei manote, kad Jūsų namuose atsirastų vietos vaikui, kur jis galėtų grįžti susidūręs su pavojais ar netikėtumais, būtų nuramintas, gautų palaikymą, padrąsinimą, – Kretingos socialinių paslaugų centras kviečia Jus tapti budinčiais globotojais, globėjais ar įtėviais. Mes nuolat ieškome ir rengiame:

•    nuolatinius ir laikinuosius globėjus vaikams,

•    įtėvius,

•    budinčius globotojus.

Šiuo metu globėjų šeimų ieškome Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje gyvenantiems aštuoniems vaikams : trims mergaitėms, gimusioms 2005 ir 2003 metais bei penkiems berniukams, gimusiems 2003, 2006, 2012 ir 2007 metais.

Jei nenorite ar negalite globoti, tačiau norite prisidėti prie globos namuose augančių vaikų gerovės, esate kviečiami priimti vaikus laikinai svečiuotis. Ši savanoriška globa - tai pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su globos institucijoje augančiu vaiku. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais. Susiruošėte su šeima į koncertą ar tiesiog pasivaikščioti į parką? Eilinis jūsų savaitgalis įgautų visai kitą prasmę, jei kartu pasiimtumėte ir vaiką iš globos namų. Savaitgalio globa kartais tampa gražių istorijų pradžia.

Dėl išsamios informacijos, individualių konsultacijų ar paslaugų poreikio kviečiame kreiptis į Kretingos socialinių paslaugų centro socialines darbuotojas (globos koordinatores):

Astą Sakalauskienę, tel. (8 67) 575261, el. p. asta.sakalauskiene@spc.kretingos.lt 

Liną Rimkuvienę, tel. (8 67) 174477, el. p. lina.rimkuviene@spc.kretingos.lt  

Birutę Daukšaitę, tel. (8 62) 688667, el. p. birute.dauksaite@kretinga.lt 

 

 

KAIP TAPTI BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS, GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS) AR ĮTĖVIAIS 

Asmenys, norintys tapti vaiko globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriuje pateikia prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę (jei pareiškėjas dirba), šeimyninę bei materialinę padėtį (gaunamas pajamas), išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį. Kartu su prašymų pridėdami dokumentai:

1.    Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija;

2.    Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma 046/a), patvirtinantis, kad asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

3.    Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai, kad asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju ar įtėviu.

Budinčiais globotojais, socialiniais globėjais ar įtėviais gali tapti 21–65 metų asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse bei Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus, išklausę mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK ir gavę teigiamą išvadą, kuri pateikiama VVTAĮT teritorinio skyriaus specialistams.

Budinčio globotojo veikla:

1.    Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

2.    Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Sutartis sudaroma 1 metų laikotarpiui. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Budintis globotojas vykdo vaiko priežiūrą:

•    kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;

•    siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių);

•    tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) (iki 12 mėnesių) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

Svarbu žinoti, kad budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai raštu suderinta su globos centru, budinčiu globotoju. Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai nurodoma, kiek ir kokio amžiaus, kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti. 

 GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ MOKYMAS IR KONSULTAVIMAS

      Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-137 Kretingos socialinių paslaugų centrui paskirta vykdyti Globos centro funkcijas.

Kretingos socialinių paslaugų centro atliekamų globos centro funkcijų tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Mūsų teikiama ir organizuojama pagalba:

- budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių atrankos ir mokymo paslaugos;

- informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos;

- psichosocialinė pagalba;

- laikino atokvėpio paslaugos organizavimas;

- globėjų ir įtėvių savipagalbos grupių organizavimas;

- tęstiniai mokymai esamiems globėjams (rūpintojams);

- budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimas.

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą. GIMK programoje išskiriamos penkios gebėjimų grupės, kurios būtinos būsimiems globėjams ir įtėviams:

1. Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.

2. Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.

3. Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.

4. Pagalba vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius.

5. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN).

 

GIMK programos tikslai:

1.    Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus:

2.    Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

3.    Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

 

Pagrindinė GIMK programa (7 susitikimai): 

1. Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą GIMK.

2. Atvirumas ir bendradarbiavimas.

3. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.

4. Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.

5. Išsekimas. Prevencija ir intervencija.

6. Globojamų vaikų traumos ir krizės.

7. Pasirengimas pokyčiams.Specializuota GIMK programa budintiems globotojams (dar papildomi 6 susitikimai):

1.    Darbas komandoje.

2.    Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas.

3.    Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas.

4.    Vaiko elgesio supratimas ir poreikių tenkinimas.

5.    Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. 

6.    Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą, perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.